ประธานชมรม
ประวัติส่วนตัว
 
owner
อ.นิธิ ศรีสว่าง หรือ คุณครูเก่ง
เกิดเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2508 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประวัติการทำงานทางดนตรี
 
ครูเก่งได้ร่วมแสดงดนตรี จัดงาน และสอนดนตรีไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ...
2524 ร่วมแสดงดนตรี "บรรเลงขิม เพลงลาวแพน และบรรเลงโกวเจ็ง เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา" ในงาน "มหกรรมดนตรีศรีศตวรรษ" ที่โรงละครแห่งชาติ เนื่องในวันฉลองครบรอบ 100 ปีเกิด ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
2524-2546 สอนเครื่องสายไทย ที่ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
สอนดนตรีไทย ที่สถาบันต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเรวดี ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จักรพงษ์ภูวนาถ และอื่นๆ
2538 ร่วมจัดงาน "มหกรรมดนตรีไทย อุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
5 ส.ค. 2544 ควบคุมฝึกซ้อม เรียบรียง และอำนวยเพลง วงขิมหมู่ นักดนตรีจำนวน 41 คน เพลง"ด้อมค่าย" ในงาน "มหกรรมดนตรีศรีรัตนโกสินทร์" ณ โรงละครแห่งชาติ
1พ.ค. 2545-ปัจจุบัน ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง รับสอนดนตรีไทยทุกชนิด สำหรับผู้ที่สนใจอย่างจริงจัง
ก.ย.2546-2548 อาจารย์พิเศษ ในโครงการดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ก.ย.2546-ปัจจุบัน สอนดนตรีไทย ที่ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย
27 เม.ย.2550 จัดการแสดง "ระเริงสาย ระบายเสียง ขิมอินคอนเสิร์ต" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังสียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 เม.ย.2551 จัดการแสดง "ระเริงสาย ระบายเสียง No.2" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20-22 ตค 2551 เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขิม .เรื่องของขิมและวิธีการบรรเลงขิมให้ไพเราะ" ณ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11 ธค 2552 ร่วมจัดการแสดง "การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย ครั้งที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ
กค 2553-2555 สอนดนตรีไทย ที่ชมรมดนตรีและนาฏศิลปไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 พค 2554

จัดการแสดงดนตรีไทย จุฬาวาฑิต ครั้งที่ ๑๖๖ ณ เรือนไทยจุฬา ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิ.ย.2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สอนดนตรีไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย
พ.ย..2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรีไทย วทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล