A'H'
A'H'
แว่วเสียงขิม ๑
ลาวดวงเดือน 2 ชั้น
แว่วเสียงขิม ๒
ลาวคำหอม 2 ชั้น
๑. ลาวเจริญศรี ๒ ชั้น
๑. ลาวคำหอม ๒ ชั้น
๒. ลาวเล่นน้ำ ๒ ชั้น ๒. ลาวสวยรวย ๒ ชั้น
๓. ลาวกระตุกกี่ ๒ ชั้น ๓. ลาวสร้อยลำปาง ๒ ชั้น
๔. ลาวกระแตเล็ก ๒ ชั้น
เขมรไทรโยค 2 ชั้น
๔. ลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้น
ลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น
๕. จระเข้หางยาว ๓ ชั้น
๕. เขมรละออองค์ เถา
๖. แป๊ะ เถา ๖. ลาวจ้อย ๒ ชั้น
๗. เขมรไทรโยค ๒ ชั้น ๗. แสนคำนึง ๒ ชั้น
๘. ลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น
ลาวดำเนินทราย 2 ชั้น
๘. เขมรอมตึ๊ก ๒ ชั้น
ลาวจ้อย 2 ชั้น
๙. ลาวดวงเดือน ๒ ชั้น      
๑๐. แขกบรเทศ ๓ ชั้น  
 
 
 
A'H'
A'H'
ขิมสาย ๑
นางครวญ 2 ชั้น
ขิมสาย ๒
ลาวครวญ 2 ชั้น
๑. ค้างคางกินกล้วย
๑. ระบำไกรลาศสำเริง
๒. มอญมอบเรือ ๒. ลาวครวญ ๒ ชั้น
๓. ลาวดวงดอกไม้ ๓. แขกต่อยหม้อ เถา
๔. งามแสงเดือน
ค้างคาวกินกล้วย
๔. สุดสงวน ๒ ชั้น ชั้นเดียว
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า 2 ชั้น
๕. ดวงจันทร์วันเพ็ญ
๕. ขะแมร์ซอ ๓ ชั้น
๖. นางครวญ ๒ ชั้น ๖. ลาวสองคอน ๒ ชั้น
๗. แขกกล่อมเจ้า ๒ ชั้น ๗. เจ้าช่อมาลี
๘. ขะแมร์กอฮอม ๓ ชั้น
ลาวดวงดอกไม้
๘. ใกล้เข้าไปอีกนิด
ลุดสงวน 2 ชั้น ชั้นเดียว
๙. นางครวญ เถา   ๙. พราหมณ์ดีดน้ำเต้า ๒ ชั้น  
๑๐. งามแสงเดือน - ดวงจันทร์วันเพ็ญ ๑๐. จีนขิมใหญ่ ชี่นเดียว
    ๑๑. ใกล้เข้าไปอีกนิด - เจ้าช่อมาลี
 
       
A'H'
A'H'  
ขิมสาย ๔
จีนรำพัด
ขิมสาย ๕  
๑. แร้งกระพือปีก
๑. เขมรไล่ควาย  
๒. ลาวดำเนินทราย (ออกทางเปลี่ยน) ๒. ต้นวรเชษฐ์ ๒ ชั้น - ชั้นเดียว  
๓. แขกปัตตานี ๓. จีนขิมเล็ก เถา  
๔. จีนรำพัด
คลื่นกระทบฝั่ง
๔. แขกเงาะ ๒ ชั้น - ชั้นเดียว  
๕. คลื่นกระทบฝั่ง
๕. ลาวกระแตเล็ก  
๖. มอญยาดเล้ ๖. มอญดูดาว  
๗. นางนาค ๗. ลาวดวงเดือน - โสมส่องแสง ชั้นเดียว  
๘. ยวนยาดหล-ตามองตา-เธอรำช่างน่าดู
นางนาค
๘. เขมรปี่แก้ว  
๙. ขะแมร์ธม    
 
   
 
สะบัดไม้บนสายเสียง ๓ - เทพทอง
ระบำสุโขทัย
สะบัดไม้บนสายเสียง ๔- ชมแสงทอง
ชมแสงทอง 3 ชั้น
๑. เทพทอง
๑. ชมแสงทอง ๓ ชั้น
๒. ลาวดำเนินทราย ๒. เขมรพวง ๓ ชั้น
๓. นกขมิ้น (ทางเดี่ยว) ๓. ปฐมดุสิต
๔. ลาวกระทบไม้
ลาวดำเนินทราย
๔. ด้อมค่าย
เขมรพวง 3 ชั้น
๕. เขมรไทรโยค
๕. นกเขาขะแมร์ ๓ ชั้น
๖. จระเข้หางยาว (ทางเดี่ยว)  
๗. จีนขิมใหญ่ (ทางเดี่ยว)  
๘. ลาวเดินดง
ลาวกระทบไม้
 
ปฐมดุสิต
       
   
 
 
สะบัดไม้บนสายเสียง ๕ - ลาวแพน
แขกสาหร่าย 2 ชั้น
สะบัดไม้บนสายเสียง ๖ - ยะวา
ลาวรำดาบ
๑. แขกสาหร่าย ๒ ชั้น
๑. ยะวา ออก มโนราห์บูชายัญ ๑
๒. ลาวแพน ๒. เดี่ยวแขกบรเทศ ๓ ชั้น
๓. มยุราภิรมย์ ๓. เขมรโพธิสัตย์ ๒ ชั้น
๔. ชเวดากอง
บังใบ 2 ชั้น
๔. จีนไจ๋ยอ ออกจังหวะ Waltz
เขมรโพธิสัตย์ 2 ชั้น
๕. เพลง บังใบ ๒ ชั้น
๕. ลาวรำดาบ (folk version)
๖. ต้นบรเทศ ๒ ชั้น ๖. ลาวสมเด็จ
  ๗. ยะวา ออก มโนราห์บูชายัญ ๒
 
มยุราภิรมย์
๘. ลาวเจ้าซู ๒ ชั้น
ยะวา ออก มโนราห์บูชายัญ
   
   
สะบัดไม้บนสายเสียง ๗ - อาหนู
ท่องเยาวราช
   
๑. ระบำศรีวิชัย
   
๒. อาหนู ทางเดี่ยว ๓ ชั้น    
๓. ท่องเยาวราช    
๔. สารพัดแขก
ร้อยเรียงสำเนียงแขก
   
๕. ระบำไกรลาศสำเริง
   
๖. ค้างคาวกินกล้วย    
๗. ญี่ปุ่นรำพึง    
๘. อาหนู ๒ ชั้น folk
ญี่ปุ่นรำพึง
   
๙. แสนสุข    
       
 
ฟังเพราะ ๑
ม่านมงคล
 
มอญอ้อยอิ่ง 3 ชั้น
๑. บูเซ็นซ๊อก ยะวาใหม่
๑. ลาวเสี่ยงเทียน
๒. ลาวดวงดอกไม้ ๒. ค้างคาวกินกล้วย ลิง/เสือ แร้งกระพือปีก
๓. ม่านมงคล ๓. ธรณีกรรแสง
๔. เงี้ยวรำลึก
แสนคำนึง 2 ชั้น
๔.จระเข้หางยาว ทางสักวา
ธรณีกรรแสง
๕. ชุดพม่ารำขวาน
๕. อาหนู
๖. ขับไม้บัณเฑาะว์ ๖. แขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น
๗. แสนคำนึง ๗. ลาวเดินดง
๘. เขมรพายเรือ เถา
เงี้ยวรำลึก
๘. ลาวสมเด็จ
แขกมอญบางขุนพรหม 2 ชั้น
๙. สะมารัง กะดีรี กะหร้ดรายา   ๙. มอญอ้อยอิ่ง ๓ ชั้น