บรรเลงดนตรีไทยจิตอาสา รพ.จุฬาภรณ์
จุฬาวาฑิต ครั้งที่ ๑๖๖
การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างความป็นไทย ๒
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แสดงดนตรีไทย จุฬาวาฑิต ครั้งที่ ๑๖๖ ณ เรือนไทยจุฬา ศูนย์ส่งเสริมจัดวัฒนธรรม
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร่วมแสดงในงาน "การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างความป็นไทย ๒" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับนิด้า ๕ หาดใหญ
บรรเลงดนตรีไทยจิตอาสา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกสัปดาห์ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จัดโดยหน่วยงาน ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๙
บรรยายและสาธิตการบรรเลงขิม
ระเริงสาย ระบายเสียง No. 2..
พริ้วพรายเพลงเพราะ
Len rong 9
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ร่วมแสดงในงาน "เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๙" ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดย ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย
วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ บรรยายและสาธิตการบรรเลงขิม "เรื่องของขิม และวิธีการบรรเลงขิมให้ไพเราะ" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ จัดการแสดงคอนเสิร์ต "ระเริงสาย ระบายเสียง ตอน พริ้วพราย เพลงเพราะ" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๘
Mini concert
ระเริงสาย ระบายเสียง No.1..
ขิม อิน คอนเสิร์ต
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ร่วมแสดงในงาน "เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๘ " ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดย ชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย วันที่ ๕ และ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ แสดงดนตรี ณ ห้องสมุดมารวย Esplanade ชั้น 2 เวลา 18.00 - 19.00น. ณ ศูนย์การค้า Esplanade วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ จัดการแสดงคอนเสิร์ต "ระเริงสาย ระบายเสียง ตอน ขิม อิน คอนเสิร์ต" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๗
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๔๙
เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๖
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ร่วมแสดงในงาน "เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๗" ณ
ห้องออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดย ชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๔๙ ที่ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ร่วมแสดงในงาน "เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๖"
ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดย ชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย

อบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๖

พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๔๘
เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๕
๑๓ มีนาคม-๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ สอนดนตรีไทยในโครงการ "อบรมดนตรีไทย ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๖" ของชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๔๘ ที่ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ร่วมแสดงในงาน "เล่นร้องทำนองไทย ครั้งที่ ๕"
ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดย ชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย

อบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๕

สงกรานต์การบินไทย

Summer camp

๑๔ มีนาคม-๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ สอนดนตรีไทยในโครงการ "อบรมดนตรีไทย ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๕" ของชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ ร่วมบรรเลงเพลงในงานสงกรานต์
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ แสดงขิมหมู่ในงาน summer camp ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์

 

สังคีตศาลา

Music Fair 2004

พิธีไหว้ครูการบินไทย ประจำปี ๒๕๔๘
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ร่วมบรรเลงในงานดนตรี สำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ร่วมบรรเลงในงาน Music Fair 2004 จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ นำวงดนตรีไปร่วมบรรเลง ในพิธีไหว้ครูประจำปี ของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พนักงานการบินไทย
โหมโรง...ดนตรี
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๔๗
งานรับวุฒิบัตร
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้รับเชิญจากวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปบรรเลงในงาน "โหมโรง..ดนตรี" ณ ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์
;วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ ที่จัดพิธีไหว้ครูที่ ชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ บริษัท Kumon ประเทศไทยเชิญชมรมฯ ไปบรรเลงขิมหมู่ในงานรับวุฒิบัตร เพลงที่บรรเลง ๑.ปั่นฝ้าย ๒.ใกล้รุ่ง ๓.Dream come true
บันทึกเทปโทรทัศน์
งานสีสันแห่งเส้นเสียง
งานสีสันวันดนตรี
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ อัดรายการ "สบาย สบาย ไทยแลนด์" ตอนของดีเขตลาดพร้าว
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เชิญชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง ไปบรรเลงในงาน "สีสันแห่งเส้นเสียง" เวลา 11.30-12.00 น. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เชิญชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง ไปบรรเลงในงาน "สีสันวันดนตรี" ณ ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์